Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 25/06/2002

  • Número del document 181/2002

  • Número de control 02177035

  • Organisme emissor Departament de Medi Ambient

  • No vigent
Dades del DOGC
  • Número 3670

  • Data 04/07/2002

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 12110

Portal Jurídic de Catalunya
Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 181/2002, de 25 de juny, de reestructuració parcial del Departament de Medi Ambient.


La Llei 4/1991, de 22 de març, crea el Departament de Medi Ambient i disposa que a aquest li correspon establir, d’acord amb les orientacions del Govern, les directrius generals de la política de medi ambient i l’exercici de les competències i funcions en aquest àmbit.

El Decret 67/1991, de 8 d’abril, li assigna les competències i funcions i estableix l’estructura i l’organització central del Departament.

El Decret 150/1993, de 7 de maig, estructura la Direcció General de Patrimoni Natural del Departament de Medi Ambient.

El Decret 297/1999, de 26 de novembre, de creació i reorganització de departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, suprimeix la Direcció General del Medi Natural del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i atribueix les funcions de la Direcció General esmentada a la Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic del Departament de Medi Ambient, excepte les relacionades amb la prevenció d’incendis forestals i agents rurals que s’atribueixen a la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil, adscrita per aquest Decret al Departament d’Interior.

El Decret 414/2000, de 27 de desembre, adscriu el cos d’agents rurals al Departament de Medi Ambient i li assigna funcions en matèria de prevenció d’incendis forestals.

El Decret 209/1991, d’1 d’octubre, i el Decret 155/1999, d’1 de juny, varen establir les delegacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona del Departament de Medi Ambient i establien l’organització de les oficines de gestió ambiental unificada de cada delegació territorial. Així mateix el Decret 134/2001, de 29 de maig, crea la Delegació Territorial del Departament de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre.

Vist que s’han produït modificacions en les funcions i en l’estructura de la Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic del Departament de Medi Ambient motivades pel traspàs de competències i per l’ampliació i intensificació de l’actuació administrativa en determinats àmbits sectorials, cal dotar el Departament de Medi Ambient de l’estructura més adequada per poder atendre les necessitats dels gestors del Medi Ambient.

Igualment, i en el marc d’un procés de racionalització administrativa, convé introduir determinades modificacions en l’estructura de les delegacions territorials, amb l’objectiu d’assolir una eficàcia major en el desenvolupament de les tasques que tenen atribuïdes.

En conseqüència, i d’acord amb el que disposa l’article 61 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller de Medi Ambient i amb la deliberació del Govern de la Generalitat,

Decreto:

Article 1

Es creen dins el Departament de Medi Ambient, sota la dependència del seu titular, les direccions generals d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental i de Prevenció de Riscos del Medi Natural.

Article 2

Corresponen a la Direcció General d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental les funcions següents:

a) Establir les directrius generals i planificar la gestió de la riquesa cinegètica i piscícola de Catalunya, i assumir, si escau, la gestió en els àmbits sobre els quals s’assignen competències al Departament de Medi Ambient, sens perjudici de les competències que per raó de la matèria pertoquen a altres òrgans de la Generalitat.

b) Actuar com a òrgan de comunicació del Departament de Medi Ambient amb els organismes i institucions implicats en la gestió de les activitats cinegètiques i de la pesca continental.

c) Elaborar les propostes de normativa corresponents a veda, períodes, espècies, àrees de caça privada, àrees cinegètiques especials, zones de caça controlada, refugis i reserves de caça.

d) Divulgar la normativa sobre la conservació de la fauna cinegètica i piscícola.

e) Coordinar la tramitació de llicències de caça i pesca i gestionar la concessió de permisos de caça major.

f) Dirigir la realització dels programes d’inventaris, els controls i les repoblacions, i administrar les granges cinegètiques de la Direcció General mateixa i les reserves nacionals de caça.

g) Proposar l’aprovació de les zones de pesca controlada i els refugis de pesca.

h) Dirigir la gestió dels registres d’àrees privades de caça i de refugis de pesca.

i) Dirigir la gestió dels registres de les granges cinegètiques i piscifactories privades.

j) Controlar els centres piscícoles i les granges cinegètiques.

k) Elaborar una estadística anual de caça i pesca continental.

l) Aprovar els plans cinegètics en àrees amb reglamentació específica.

m) Imposar les sancions que pertoquin en l’àmbit de les seves competències i d’acord amb la normativa sectorial aplicable.

n) Qualsevol altre sobre aquesta matèria atribuïda pel titular del Departament.

Article 3

La Direcció General d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental s’organitza en les àrees funcionals següents:

a) Àrea d’activitats cinegètiques.

b) Àrea de pesca continental.

Article 4

4.1  Correspon a l’Àrea d’activitats cinegètiques, en l’àmbit de les competències de la Direcció General d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental:

a) Elaborar propostes de directrius generals i de planificació de la gestió de la riquesa cinegètica.

b) Elaborar propostes per a l’elaboració de normatives corresponents a veda, períodes, espècies, àrees de caça privada, àrees cinegètiques especials, zones de caça controlada, refugis i reserves de caça.

c) Tramitar llicències de caça i de permisos de caça major.

d) Realitzar inventaris, controls i repoblacions, i administració de les granges cinegètiques de la pròpia àrea i les reserves nacionals de caça.

e) Gestionar els registres d’àrees privades de caça.

f) Gestionar els registres de les granges cinegètiques.

g) Proposar l’aprovació dels plans cinegètics en àrees amb reglamentació específica.

h) Qualsevol altra funció que li encomani en aquestes matèries el/la director/a general d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental.

4.2  Correspon a l’Àrea de pesca continental, en l’àmbit de les competències de la Direcció General d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental:

a) Tramitar llicències de pesca.

b) Elaborar informes previs a l’aprovació de les zones de pesca controlada i els refugis de pesca.

c) Gestionar els registres de refugis de pesca.

d) Gestionar els registres de les piscifactories privades.

e) Controlar els centres piscícoles.

f) Qualsevol altra funció que li encomani en aquestes matèries el/la director/a general d’activitats cinegètiques i de pesca continental.

Article 5

Li corresponen a la Direcció General de Prevenció de Riscos del Medi Natural les funcions següents:

a) Formar, coordinar i fer el seguiment de les actuacions dels agents rurals.

b) Aprovar els plans de prevenció d’incendis forestals.

c) Avaluar el grau de protecció del patrimoni natural, impulsar accions encaminades a la seva millora i assumir, si escau, les actuacions necessàries per dur-les a terme.

d) Fomentar les campanyes de sensibilització en la prevenció contra incendis forestals, en coordinació amb el Departament d’Interior.

e) Fomentar, coordinar i donar suport a les unitats de voluntaris forestals.

f) Coordinar i donar suport a les agrupacions de defensa forestal i informar sobre la seva creació.

g) Elaborar la cartografia de les zones cremades.

h) Vetllar per l’execució dels plans de millora per a la protecció ambiental i pel correcte desenvolupament de l’activitat cinegètica i piscícola, i fer complir la legislació vigent a través del cos d’agents rurals.

i) Col·laborar en l’elaboració de censos i en el seguiment dels programes de conservació de la fauna autòctona.

j) Implantar els procediments operatius.

k) Elaborar les estadístiques anuals dels serveis realitzats.

l) Dirigir, supervisar i coordinar les activitats pròpies dels òrgans que en depenen.

Article 6

6.1  La Direcció General de Prevenció de Riscos del Medi Natural s’estructura en:

a) El Servei de Prevenció d’Incendis Forestals.

b) El Servei de Gestió de Recursos.

6.2  Dins la Direcció General es constitueix la Unitat Operativa del cos d’agents rurals, que s’estructura de manera jerarquitzada, al front de la qual hi ha l’inspector/a que preveu la normativa reguladora del cos d’agents rurals, que exerceix les funcions de representació del cos, coordinació i control dels serveis i inspecciona el compliment de les ordres impartides als agents.

Article 7

7.1  Corresponen al Servei de Prevenció d’Incendis les funcions següents:

a) Elaborar els plans de prevenció d’incendis forestals.

b) Delimitar les zones de risc d’incendi forestal i elaborar l’índex de perill d’incendi forestal.

c) Engegar i coordinar les campanyes de sensibilització en la prevenció contra incendis forestals.

d) Elaborar la cartografia de les zones cremades en coordinació amb el sistema d’informació geogràfica del Departament de Medi Ambient.

e) Fomentar, si escau, l’elaboració de projectes d’investigació en matèries tecnològiques i sistemes d’avaluació, predicció i minimització del risc, d’aplicació en l’àmbit de la prevenció d’incendis forestals.

f) Establir els plans d’actuació de les unitats de voluntaris forestals en les actuacions dirigides a la prevenció d’incendis forestals.

g) Fomentar la creació d’agrupacions de defensa forestal.

h) Qualsevol altra funció que li encomani en aquestes matèries el/la director/a general de Prevenció de Riscos del Medi Natural.

7.2  Del Servei de Prevenció d’Incendis en depenen les seccions següents:

a) La Secció d’Inspecció.

b) La Secció de Prevenció d’Incendis Forestals.

7.3  A la Secció d’Inspecció li corresponen les funcions següents:

a) Fer el seguiment de les actuacions dels voluntaris forestals dirigides a la prevenció d’incendis.

b) Elaborar informes, memòries i estadístiques de les actuacions realitzades.

c) Tenir cura de la logística de l’equipament.

7.4  A la Secció de Prevenció d’Incendis Forestals corresponen les funcions següents:

a) Fixar i controlar els plans d’actuació i els plans de serveis d’infraestructura preventiva, d’acord amb el Pla de protecció civil d’emergències per a incendis forestals a Catalunya.

b) Elaborar el catàleg i les disposicions a què han d’estar subjectes les zones de risc i fixar les senyalitzacions a establir en aquestes zones.

c) Portar el registre d’agrupacions de defensa forestal i gestionar els ajuts a aquestes entitats.

d) Portar la base de dades de punts d’aigua i urbanitzacions.

e) Analitzar i diagnosticar les causes dels incendis forestals en coordinació amb el Departament d’Interior.

f) Elaborar informes, memòries i estadístiques dels incendis forestals.

g) Informar el banc de dades d’incendis.

h) Realitzar els treballs de cartografia de les zones cremades.

Article 8

Corresponen al Servei de Gestió de Recursos les funcions següents:

a) Coordinar l’organització i el funcionament administratiu dels òrgans de la Direcció General.

b) Controlar la gestió econòmica de la Direcció General i les actuacions relatives a les propostes de contractacions.

c) Efectuar el control i el seguiment dels programes de direcció per objectius.

d) Controlar i supervisar els aspectes relatius a la gestió de personal de la Direcció General, i la tramitació dels expedients disciplinaris.

e) Proposar la planificació de la distribució territorial dels recursos humans i materials.

f) Elaborar els programes de formació bàsica del personal del cos d’agents rurals i d’altres col·lectius vinculats a la Direcció General, i impartir la formació especialitzada que sigui sol·licitada pels diferents òrgans del Departament de Medi Ambient.

g) Promoure convenis de col·laboració amb universitats i altres centres d’educació especialitzada.

h) Qualsevol altra funció que li encomani en aquestes matèries el/la director/a general de Prevenció de Riscos del Medi Natural.

Article 9

La Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic passa a anomenar-se Direcció General de Boscos i Biodiversitat, amb les funcions següents:

a) Formular propostes sobre directrius ambientals relatives a la conservació i millora del patrimoni natural en l’àmbit de boscos i de la gestió i protecció de la biodiversitat.

b) Avaluar el grau de conservació i de protecció del patrimoni natural en l’àmbit de boscos i de gestió i de protecció de la biodiversitat i assumir, quan escaigui, la seva restauració i millora.

c) Prestar assessorament i impulsar accions per a la preservació i millora del patrimoni natural portades a terme per la societat civil i els ens locals.

d) Formular propostes sobre directrius ambientals en matèria d’espècies protegides i animals de companyia.

e) Actuar com òrgan de comunicació del Departament amb els organismes i institucions implicats amb la protecció i el foment de les espècies protegides i els animals de companyia.

f) Dissenyar polítiques relatives a la protecció i foment de les espècies protegides i els animals de companyia.

g) Formular i, si escau, en l’àmbit de les seves competències, executar els plans especials als quals fa referència l’article 5.1 de la Llei 12/1985, de 13 de juny.

h) Formular plans i programes per a la protecció del sòl contra l’erosió i per a la protecció del paisatge.

i) Planificar i gestionar la Xarxa Natura 2000.

j) Informar sobre els projectes de plans d’ordenació del territori i els projectes de plans generals d’urbanisme en l’àmbit de les seves competències.

k) La protecció dels terrenys afectats per activitats extractives en els termes previstos en la legislació vigent.

l) Formular i executar, si escau, projectes d’investigació en matèria de tecnologies i sistemes per a l’avaluació, prevenció, minimització i control de l’impacte ambiental sobre el medi natural.

m) Dirigir la revisió i el desplegament del Pla d’espais d’interès natural, així com determinar els criteris i les mesures necessàries per garantir el manteniment de les connexions biològiques entre els espais del Pla, en l’àmbit de les competències del Departament de Medi Ambient.

n) Dissenyar i dirigir l’execució de polítiques en matèria de parcs naturals, espais protegits i vetllar per la protecció dels ecosistemes vegetals de Catalunya.

o) Gestionar els espais protegits que corresponen al Departament de Medi Ambient, així com la participació en els òrgans de gestió d’altres espais naturals en la forma que es determini reglamentàriament.

p) Adoptar les mesures cautelars i preventives a les quals fan referència els articles 5.2 i 19 de la Llei 12/1985, de 13 de juny.

q) Dirigir el desplegament de l’Estratègia catalana de conservació i ús sostenible de la diversitat biològica.

r) Estructurar el sistema d’informació sobre el patrimoni natural.

s) Actuar com a òrgan de comunicació del Departament amb el Consell de Protecció de la Natura i amb aquells altres organismes i institucions implicats en la protecció del patrimoni natural.

Article 10

La Direcció General de Boscos i Biodiversitat s’estructura en les unitats següents:

a) Subdirecció General de Boscos i Gestió de la Biodiversitat.

b) Subdirecció General de Protecció de la Biodiversitat.

c) Servei de Gestió de Recursos.

Article 11

11.1  La Subdirecció General de Boscos i Gestió de la Biodiversitat té les funcions següents:

a) Elaborar plans i programes d’ordenació i de gestió forestal i controlar-ne l’execució i avaluar-ne els resultats.

b) Aplicar la legislació forestal en matèria d’aprofitaments i serveis forestals, camins ramaders i pastures, i les mesures de foment i control per a la millora dels terrenys forestals i l’ús racional i producció dels boscos i les pastures.

c) Programar i realitzar les actuacions en matèria d’hidrologia forestal i defensa contra l’erosió per a la protecció, conservació i millora dels sòls agrícoles i els terrenys forestals.

d) Elaborar plans de forestació i reforestació i promoure la utilització de materials forestals de reproducció i alta qualitat genètica, i establir mesures de coordinació i col·laboració amb el Centre de la Propietat Forestal, el CREAF i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, i d’altres entitats per a la consecució més eficaç dels objectius comuns.

e) Coordinar l’execució de polítiques en matèria de parcs naturals, espais protegits i aplicar polítiques tendents a la protecció dels ecosistemes vegetals de Catalunya.

f) Aplicar les directrius i polítiques ambientals en matèria d’espècies protegides i animals de companyia.

g) Coordinar l’actuació del Departament amb els organismes i institucions implicats amb la protecció i foment de les espècies protegides i els animals de companyia.

h) Coordinar les oficines de Protecció dels Animals.

11.2  De la Subdirecció General de Boscos i Gestió de la Biodiversitat en depenen els òrgans següents:

a) El Servei de Protecció de Fauna, Flora i Animals de Companyia.

b) El Servei de Parcs.

c) El Servei de Gestió Forestal.

Article 12

12.1  El Servei de Protecció de Fauna, Flora i Animals de Companyia té les funcions següents:

a) Fomentar i coordinar les actuacions relatives a la protecció dels animals de companyia.

b) Gestionar els registres d’associacions de protecció i defensa dels animals, el de tallers de taxidermistes i el d’ocells rapinyaires per a la pràctica de la falconeria.

c) Realitzar accions per a la protecció de les espècies protegides i per al foment de les espècies autòctones i controlar i gestionar els espais per a la protecció de la flora i fauna.

d) Vetllar per l’eliminació de les pràctiques de maltractament i abandonament d’animals i realitzar el control dels nuclis zoològics.

e) Supervisar el compliment dels tractats internacionals referents al tràfic i comerç d’animals i plantes exòtics en el territori de Catalunya i la relació amb les associacions de protecció dels animals.

12.2  Del Servei de Protecció de Fauna, Flora i Animals de Companyia en depenen els òrgans següents:

a) La Secció de Protecció i Foment de Fauna i Flora .

b) La Secció de Protecció i Foment d’Animals de Companyia.

12.3  La Secció de Protecció i Foment de Fauna i Flora té les funcions següents:

a) Afavorir la protecció de la fauna i la flora.

b) Tramitar les denúncies relatives a les matèries de la seva competència.

c) Portar el registre de les associacions i controlar el tràfic de les espècies protegides.

d) Proposar la declaració d’espècies protegides i elaborar censos i estadístiques de les espècies protegides.

e) Controlar el registre de taxidermistes i el registre de falconeria.

f) Elaborar plans de gestió de reserves naturals i preparar convenis relacionades amb elles.

g) Portar a terme plans de recuperació.

h) Gestionar les declaracions i els registres d’espècies protegides i d’arbres monumentals.

i) Elaborar programes sobre les poblacions d’animals, inventaris, manejament, controls de recuperació, cria en captivitat i campanyes de protecció especial.

12.4  La Secció de Protecció i Foment d’Animals de Companyia té les funcions següents:

a) Mantenir relacions amb les societats protectores d’animals.

b) Tramitar les denúncies relatives a les matèries de la seva competència.

c) Proposar i divulgar la normativa sobre animals de companyia.

d) Desenvolupar actuacions relatives a la protecció d’animals de companyia.

Article 13

13.1  El Servei de Parcs té les funcions següents:

a) Coordinar, supervisar i, si escau, gestionar els espais naturals protegits que corresponen al Departament de Medi Ambient en els termes previstos a la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.

b) Portar a terme la realització, programació i seguiment d’actuacions de desplegament de la gestió en els espais naturals de protecció especial que depenen del Departament.

c) Coordinar la intervenció administrativa de gestió en aquests espais, així com l’articulació amb la gestió sectorial concurrent.

d) Coordinar l’elaboració, seguiment i execució dels programes d’actuacions, plans i projectes que es realitzin en els espais naturals de protecció especial que depenen del Departament.

e) Participar en els òrgans rectors i col·laboradors dels respectius parcs o espais naturals protegits.

f) Qualsevol altra funció en aquestes matèries que li encomani el/la subdirectora/a general.

13.2  El Servei de Parcs s’estructura en els següents òrgans:

a) La Secció de Gestió Administrativa.

b) La Secció de Suport i Coordinació Tècnica.

13.3  La Secció de Gestió Administrativa té les funcions següents:

a) Tramitar els expedients administratius, d’ajuts, de realització de projectes i actuacions relatius a la gestió dels parcs o dels espais naturals protegits que depenen del Departament.

b) Fer el control i el seguiment de les obres, ajuts i programes associats a la gestió dels parcs o dels espais naturals protegits que depenen del Departament.

c) Qualsevol altra funció en aquestes matèries que li encomani el/la cap de Servei.

13.4  La Secció de suport i Coordinació Tècnica té les funcions següents:

a) Coordinar la gestió dels espais naturals protegits que depenen del Departament en els termes de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals i donar suport a la direcció i a les diferents àrees dels equips de gestió pel que fa a l’elaboració, execució i seguiment dels diferents programes, projectes, obres i serveis que desenvolupin en l’àmbit dels respectius parcs o espais.

b) Qualsevol altra funció que li encomani el/la cap de Servei.

13.5.  Els equips de gestió dels Parcs depenen dels directors/res dels parcs o dels espais naturals protegits i els hi correspon:

a) Executar els acords dels òrgans rectors dels respectius parcs o dels espais naturals protegits que depenen del Departament així com donar suport tècnic i administratiu al/a la director/a del parc.

b) Donar suport i l’assessorament a les entitats socials, culturals i a les entitats representatives dels sectors socials interessats.

c) Elaborar anualment el pressupost i la proposta de programa d’actuació i fer-se càrrec de la seva execució.

d) Vetllar pel compliment en l’interior de l’espai natural de les normes generals de protecció de la natura que estableix les corresponents lleis i decrets de creació així com de la reglamentació de l’espai protegit.

e) Qualsevol altra funció que li encomani el/la director/a de l’espai.

Article 14

14.1  El Servei de Gestió Forestal té les funcions següents:

a) Realitzar actuacions en relació amb el Catàleg de les forests d’utilitat pública i el Catàleg de forests protectores de Catalunya, gestionar les forests públiques en règim patrimonial, realitzar la tutela d’altres forests públiques, gestionar les autoritzacions d’aprofitaments i proposar l’aprovació i controlar l’aplicació dels projectes d’ordenació i plans tècnics de gestió i millora forestal.

b) Planificar l’aplicació de les mesures de foment per a la millora dels terrenys forestals i dels seus aprofitaments, controlar-ne l’execució i avaluar-ne els resultats.

c) Gestionar plans i programes de forestació i reforestació i mesures de promoció de la utilització del material forestal de reproducció d’alta qualitat genètica.

d) Programar accions per a la millora de les suredes i la implantació d’espècies de creixement ràpid.

14.2  Del Servei de Gestió Forestal en depenen:

a) La Secció de Gestió de Boscos Públics.

b) La Secció d’Ordenació de la Producció Forestal.

c) La Secció de Gestió de Boscos Privats.

d) La Secció de Plans d’Actuació Forestal i de Pastures.

e) La Secció d’Aforestació.

14.3  A la Secció de Gestió de Boscos Públics corresponen les funcions següents:

a) Gestionar les forests públiques en règim patrimonial i dur a terme accions de tutela d’altres forests públiques.

b) Instruir expedients per a la inclusió de terrenys forestals al Catàleg de forests d’utilitat pública de Catalunya i actuacions en relació amb aquest.

c) Realitzar actuacions per a la consolidació de la propietat forestal pública: partionaments, fitaments, proposta d’adquisicions i permutes i instrucció d’expedients d’ocupació temporal.

d) Proposar l’establiment de consorcis, convenis i contractes per a accions de forestació i reforestació de terrenys forestals.

e) Elaborar plans de xarxa viària forestal, tallafocs i altres inversions en infraestructures de les forests públiques.

f) Preparar l’oferta pública de productes forestals i el Pla de millora i aprofitament de pastures públiques per a la ramaderia extensiva, i proposar l’aprovació de projectes d’ordenació i plans tècnics de gestió i millora forestal en terrenys públics.

14.4  La Secció d’Ordenació de la Producció Forestal té les funcions següents:

a) Realitzar el seguiment i control de les autoritzacions d’aprofitaments forestals i de l’aplicació en terrenys privats de projectes d’ordenació i plans tècnics de gestió i millora forestal aprovats.

b) Elaborar normativa tècnica en matèria d’aprofitaments forestals i obtenir dades bàsiques i estadístiques forestals.

14.5  La Secció de Gestió de Boscos Privats té les funcions següents:

a) Efectuar el seguiment dels ajuts a les forests privades, dels programes de millora de les suredes i la implantació d’espècies de creixement ràpid.

b) Instruir els expedients per a la inclusió de terrenys forestals en el Catàleg de forests protectores de Catalunya i actuacions amb ell relacionades.

c) Proposar accions per promoure les activitats forestals tradicionals en àrees de muntanya.

d) Fer el seguiment dels ajuts per a la prevenció d’incendis a les forests de gestió privada.

14.6  A la Secció de Plans d’Actuació Forestal i de Pastures corresponen les funcions següents:

a) Elaborar plans de producció forestal i de millora i ordenació de pastures.

b) Proposar l’aprovació tècnica de projectes.

14.7  La Secció d’Aforestació té les funcions següents:

a) Elaborar plans i programes d’inversió pública en matèria d’hidrologia forestal, la restauració hidrologicoforestal de conques, la defensa contra l’erosió i allaus i la conservació de sòls agrícoles i forestals.

b) Informar sobre projectes, control d’execució i avaluació de resultats.

c) Proposar normativa i elaborar informes tècnics en matèria d’hidrologia forestal i conservació de sòls.

d) Informar sobre les propostes d’avaluació de zones d’actuació urgent.

e) Efectuar la proposta i seguiment de mesures de foment i control de la qualitat del material forestal de reproducció emprat.

f) Proposar la normativa i elaborar els informes tècnics en matèria de forestació.

g) Estudiar estructures preventives contra incendis forestals en els projectes de reforestació.

h) Efectuar el seguiment, dins de les zones incendiades, de les reforestacions de forests gestionades pel Departament.

i) Estudiar la regeneració natural i les necessitats de reforestació.

Article 15

15.1  La Subdirecció General de Protecció de la Biodiversitat té les funcions següents:

a) Elaborar estudis sobre directrius ambientals relatives a la protecció de la biodiversitat.

b) Avaluar el grau de conservació i de protecció de la biodiversitat i assumir, quan s’escaigui, la seva restauració i millora.

c) Assessorar i impulsar accions per a la preservació i millora del patrimoni natural portades a terme per la societat civil i els ens locals.

d) Formular i, si escau, en l’àmbit de les seves competències, executar els plans especials als quals fa referència l’article 5.1

de la Llei 12/1985, de 13 de juny.

e) Revisar i desplegar el Pla d’espais d’interès natural.

f) Protegir els espais naturals afectats per activitats extractives en els termes previstos en la legislació vigent.

g) Executar, si escau, projectes d’investigació en matèria de tecnologies i sistemes per a l’avaluació, prevenció, minimització i control de l’impacte ambiental sobre el medi natural.

h) Desplegar l’estratègia catalana de conservació i ús sostenible de la diversitat biològica.

i) Gestionar el sistema d’informació sobre el patrimoni natural.

15.2  De la Subdirecció General de Protecció de la Biodiversitat en depenen els òrgans següents:

a) El Servei de Planificació i Gestió de l’Entorn Natural.

b) El Servei de Protecció de l’Entorn Natural.

Article 16

16.1  El Servei de Planificació i Gestió de l’Entorn Natural té les funcions següents:

a) Realitzar estudis i l’assessorament sobre el grau de conservació i de protecció del patrimoni natural i la formulació de propostes sobre la seva restauració i millora.

b) Elaborar i executar projectes d’informació, avaluació i seguiment del patrimoni natural i dels seus elements, i coordinar el Sistema d’informació sobre el patrimoni natural de manera integrada amb el sistema d’informació ambiental del Departament.

c) Redactar i coordinar el desplegament de l’Estratègia catalana de conservació i ús sostenible de la diversitat biològica, i d’altres estratègies, plans globals i directrius en matèria de protecció del patrimoni natural.

d) Desenvolupar el Pla d’espais d’interès natural i les seves modificacions.

e) Definir i desplegar la Xarxa Natura 2000 a Catalunya i la proposta d’espais sota normatives internacionals.

f) Elaborar, proposar i si s’escau executar els plans especials a què fa referència l’article 5.1

de la Llei 12/1985, de 13 de juny, els plans de gestió de la Xarxa Natura 2000 i altres plans d’ordenació necessaris per garantir la protecció i millora dels espais naturals.

g) Coordinar la gestió dels espais inclosos al PEIN i a la Xarxa Natura 2000, llevat d’aquells atribuïts a d’altres unitats.

h) Proposar les modalitats de protecció especial convenients per a una òptima gestió dels espais protegits i preparar els projectes corresponents.

i) Proposar l’adopció de mesures cautelars i preventives, durant la tramitació dels instruments de protecció especial dels espais naturals.

j) Redactar directrius i projectes de connectivitat biològica i paisatgística.

k) Redactar plans i programes de protecció d’hàbitats i sistemes naturals.

l) Assessorar i informar, quan escaigui, plans i programes territorials i sectorials amb incidència sobre el patrimoni natural.

m) Qualsevol altra funció que li encomani el/la subdirector/a de Protecció de la Biodiversitat.

16.2  Del Servei de Planificació i Gestió de l’Entorn Natural en depenen:

a) La Secció d’Ecologia Aplicada.

b) La Secció de Plans i Projectes.

c) La Secció d’Espais d’Interès Natural.

16.3  La Secció d’Ecologia Aplicada té les funcions següents:

a) Executar els programes d’actuació dels plans especials dels espais del PEIN i dels plans de gestió de la Xarxa Natura 2000.

b) Gestionar els ajuts i subvencions per a la conservació d’hàbitats provinents d’instruments amb finançament comunitari. Gestionar altres ajuts en espais d’interès natural.

c) Executar inversions directes de conservació i millora en espais del PEIN i de la Xarxa Natura 2000.

d) Promocionar, gestionar i participar en programes i iniciatives comunitàries adreçades a la conservació i millora dels espais naturals.

e) Programar i gestionar l’adquisició de terrenys en espais d’interès natural.

f) Realitzar tasques d’informació i divulgació referides a la gestió d’espais naturals. Establir mesures, assajar experiències pilot i executar projectes de demostració que puguin fer compatible la conservació dels sistemes naturals amb l’activitat econòmica.

g) Qualsevol altra funció que li encomani el/la cap del Servei.

16.4  La Secció de Plans i Projectes té les funcions següents:

a) Elaborar i tramitar les modificacions del Pla d’espais d’interès natural i d’altres xarxes d’espais naturals adscrites a la Direcció General, i programar el seu desenvolupament.

b) Formular les propostes d’espais de la Xarxa Natura 2000 a Catalunya i d’altres normatives internacionals, i programar el seu desplegament i aplicació.

c) Redactar directrius i projectes de connectivitat biològica i paisatgística.

d) Assessorar i informar, quan s’escaigui, plans i programes territorials i sectorials amb incidència sobre el patrimoni natural.

e) Redactar i coordinar el desplegament de l’Estratègia catalana de conservació i ús sostenible de la diversitat biològica, i d’altres estratègies, plans globals i directrius en matèria de protecció del patrimoni natural.

f) Redactar i tramitar els plans especials i altres plans d’ordenació i de gestió necessaris per al desplegament del Pla d’espais d’interès natural, de la Xarxa Natura 2000, dels espais naturals de protecció especial, i en general per a la protecció i millora dels espais naturals.

g) Proposar les modalitats de protecció especial convenients per a una òptima gestió dels espais protegits i preparar els projectes corresponents.

h) Proposar l’adopció de mesures cautelars i preventives, durant la tramitació dels instruments de protecció especial dels espais naturals.

i) Redactar plans i programes de protecció d’hàbitats i sistemes naturals.

j) Assessorar els processos de creació de xarxes d’espais protegits d’àmbit local i comarcal.

k) Impulsar i coordinar el Sistema d’informació sobre el patrimoni natural de manera integrada amb el sistema d’informació ambiental del Departament.

l) Elaborar i executar projectes d’informació, avaluació i seguiment del patrimoni natural i dels seus elements. Elaborar cartografies temàtiques i bancs de dades sobre aquests elements.

m) Realitzar estudis i assessorament sobre el grau de conservació i de protecció del patrimoni natural.

n) Coordinar el sistema d’informació geogràfica del Servei, i executar les accions de digitalització, estructuració de la informació i edició cartogràfica del conjunt del Servei.

o) Coordinar els serveis de difusió de la informació del Servei disponible a les xarxes informàtiques.

p) Qualsevol altra funció que li encomani el/la cap del Servei.

16.5  La Secció d’Espais d’Interès Natural té les funcions següents:

a) Portar a terme la realització, programació i seguiment d’actuacions de desplegament de la gestió en els espais del Pla d’espais d’interès natural i de la Xarxa Natura 2000.

b) Coordinar la intervenció administrativa de gestió en aquests espais, així com l’articulació amb la gestió sectorial concurrent. Formular directrius dirigides a la gestió i la millora d’aquests espais, i coordinar la seva aplicació.

c) Portar a terme la promoció, el desenvolupament, l’execució i el seguiment de convenis, contractes de conservació, consorcis i altres fórmules de col·laboració per a la gestió dels espais del Pla d’espais d’interès natural i de la Xarxa Natura 2000.

d) Formular el desplegament normatiu del Pla d’espais d’interès natural i de la Xarxa Natura 2000.

e) Executar actuacions i programes específics de protecció i millora d’hàbitats i sistemes naturals d’especial interès.

f) Realitzar estudis, projectes de demostració i experiències pilot dirigits a millorar la gestió i la restauració d’hàbitats i sistemes naturals d’especial interès.

g) Assessorar i donar suport a entitats i particulars en la gestió d’espais naturals.

h) Qualsevol altra funció que li encomani el/la cap del Servei.

Article 17

17.1  El Servei de Protecció de l’Entorn Natural té les funcions següents:

a) Evacuar informes en relació amb els estudis d’impacte ambiental, el coneixement dels quals correspon a la Direcció General.

b) Assessorar i donar suport en els procediments d’avaluació d’impacte ambiental, i en el seguiment de les obres, plans, programes, instal·lacions i altres actuacions contemplades a la normativa d’avaluació d’impacte ambiental.

c) Evacuar informes dels programes de restauració de les activitats extractives a zones de domini públic hidràulic.

d) Proposar la implantació de mesures de col·laboració tècnica i econòmica per a la redacció d’estudis d’impacte ambiental d’obres o instal·lacions que es facin com a conseqüència de l’aplicació del Pla d’espais d’interès natural.

e) Elaborar informes, en cas que la gestió de l’espai natural la realitzi el Departament de Medi Ambient, sobre els projectes per a l’establiment de carrils permanents i de línies elèctriques d’alta tensió a què es refereix l’article 12 de la Llei 12/1985, d’espais naturals.

f) Evacuar informes dels programes de restauració dels terrenys afectats per les activitats extractives en els termes previstos per la legislació vigent.

g) Elaborar i proposar projectes d’investigació en matèria de tecnologies i sistemes per a l’avaluació, prevenció, minimització i control de l’impacte ambiental sobre el medi natural.

h) Evacuar informes ambientals i de seguiment ambiental dels projectes amb finançament europeu.

17.2  Del Servei de Protecció de l’Entorn Natural en depenen els òrgans següents:

a) La Secció d’Avaluació i Control de l’Impacte Ambiental.

b) La Secció de Restauració d’Activitats Extractives.

17.3  La Secció d’Avaluació i Control de l’Impacte Ambiental té les funcions de preparació de documentació, estudi, informe, proposta i tramitació en relació amb les funcions següents atribuïdes al Servei de Protecció de l’Entorn Natural:

a) Evacuar informes en relació amb els estudis d’impacte ambiental, el coneixement dels quals correspon a la Direcció General.

b) Assessorar i donar suport a la Ponència Ambiental en el procediment d’avaluació d’impacte ambiental i en el seguiment de les obres, plans, programes, instal·lacions i altres actuacions contemplades a la normativa d’avaluació d’impacte ambiental.

c) Proposar la implantació de mesures de col·laboració tècnica i econòmica per a la redacció d’estudis d’impacte ambiental d’obres o instal·lacions que es facin com a conseqüència de l’aplicació del Pla d’espais d’interès natural.

17.4  La Secció de Restauració d’Activitats Extractives té les funcions de preparació de documentació, estudi, informe, proposta i tramitació en relació amb les funcions atribuïdes al Servei de Protecció de l’Entorn Natural en matèria de:

a) Elaborar i evacuar informes dels programes de restauració de les activitats extractives que es realitzin en les zones de domini públic hidràulic.

b) Evacuar informes dels programes de restauració dels terrenys afectats per les activitats extractives en els termes previstos per la legislació vigent.

c) Avaluar els programes de restauració dels permisos d’investigació per activitats extractives.

d) Aplicar noves tècniques restauradores de terrenys afectats per activitats extractives.

 

Article 18

Corresponen al Servei de Gestió de Recursos les funcions següents:

a) Coordinar l’organització i el funcionament administratiu dels òrgans de la Direcció General.

b) Controlar la gestió econòmica de la Direcció General i les actuacions relatives a les propostes de contractacions.

c) Efectuar el control i el seguiment dels programes de direcció per objectius.

d) Controlar i supervisar els aspectes relatius a la gestió del personal de la Direcció General, i la tramitació dels expedients disciplinaris.

e) Proposar la planificació de la distribució territorial dels recursos humans i materials.

f) Elaborar els programes de formació bàsica del personal vinculat a la Direcció General, i impartir la formació especialitzada que sigui sol·licitada pels diferents òrgans del Departament de Medi Ambient.

g) Promoure convenis de col·laboració amb universitats i altres centres d’educació especialitzada.

h) Qualsevol altra funció en aquestes matèries que li encomani el/la directora/a general.

 

Article 19

19.1  Les delegacions territorials del Departament de Medi Ambient s’estructuren en les unitats següents:

a) La Secció de Boscos i Gestió de la Biodiversitat.

b) La Secció de Protecció de la Biodiversitat.

c) La Secció d’Activitats Cinegètiques i de Pesca Continental.

d) La Secció de Gestió Administrativa.

e) L’Oficina de Gestió Ambiental Unificada.

19.2  De les delegacions territorials del Departament de Medi Ambient depenen les oficines de Protecció dels Animals, les quals depenen funcionalment de la Subdirecció General de Boscos i Gestió de la Biodiversitat, amb les funcions següents:

a) Gestionar totes les qüestions relacionades amb la protecció dels animals amb una especial atenció als animals de companyia i a la fauna exòtica.

b) Facilitar informació per a consultes i denúncies, a més de centre de recollida de dades.

c) Vehicular les gestions administratives i coordinar campanyes de sensibilització i respecte dels animals.

Article 20

La Secció de Boscos i Gestió de la Biodiversitat de cada delegació territorial exerceix les funcions desconcentrades del Departament en matèria de boscos i gestió de la biodiversitat i, específicament, les següents:

a) Emetre informes i formular estudis i propostes en matèria competència de la Subdirecció General de Boscos i Gestió de la Biodiversitat.

b) Gestionar els espais naturals protegits que corresponguin al Departament de Medi Ambient.

c) Assistir i assessorar tècnicament a les entitats locals i particulars en les matèries que siguin competència de la secció.

d) Participar en òrgans de gestió d’espais d’interès natural.

e) Coordinar els tècnics forestals de la delegació territorial.

f) Executar polítiques de coordinació en matèria de parcs naturals, espais protegits i aplicar polítiques tendents a la protecció dels ecosistemes vegetals de Catalunya.

g) Aplicar les directrius i polítiques ambientals en matèria d’espècies protegides i animals de companyia.

h) Coordinar l’actuació del Departament en l’àmbit de la delegació territorial amb els organismes i institucions implicats amb la protecció i foment de les espècies protegides i els animals de companyia.

i) Qualsevol altra en aquestes matèries que li encomani el/la delegat/ada territorial.

Article 21

La Secció de Protecció de la Biodiversitat de cada delegació territorial exerceix les funcions desconcentrades del Departament en matèria de protecció de la biodiversitat i, específicament, les següents:

a) Emetre informes i formular estudis i propostes en matèria competència de la Subdirecció General de Protecció de la Biodiversitat.

b) Inspeccionar i controlar els efectes ambientals de les activitats extractives.

c) Assistir i assessorar tècnicament a les entitats locals i particulars en les matèries que siguin competència de la secció.

d) Promoure actuacions en l’àmbit d’ecologia aplicada.

e) Tramitar i avaluar tècnicament els programes de restauració d’activitats extractives.

f) Aplicar les directrius i polítiques ambientals en matèria de protecció de la biodiversitat.

g) Coordinar l’actuació del Departament en l’àmbit de la delegació territorial amb els organismes i institucions implicats amb la protecció de la biodiversitat.

h) Informar sobre els projectes de plans d’ordenació del territori i els projectes de plans generals d’urbanisme en l’àmbit de les seves competències.

i) Qualsevol altra en aquestes matèries que li encomani el/la delegat/ada territorial.

Article 22

La Secció d’Activitats Cinegètiques i de Pesca Continental de cada delegació territorial exerceix les funcions desconcentrades del Departament en matèria d’activitats cinegètiques i de pesca continental i, específicament, les següents:

a) Tramitar llicències de caça i de permisos de caça major.

b) Gestionar els registres d’àrees privades de caça.

c) Gestionar els registres de les granges cinegètiques.

d) Contribuir a l’aprovació dels plans cinegètics en àrees amb reglamentació específica.

e) Tramitar les llicències de pesca.

f) Elaborar informes previs a l’aprovació de les zones de pesca controlada i els refugis de pesca.

g) Gestionar els registres de refugis de pesca.

h) Gestionar els registres de les piscifactories privades.

i) Controlar els centres piscícoles.

j) Qualsevol altra en aquestes matèries que li encomani el/la delegat/ada territorial.

Article 23

La Secció de Gestió Administrativa de cada delegació territorial exerceix les funcions següents:

a) El suport en la tramitació dels expedients administratius de la delegació territorial.

b) La inspecció i la instrucció d’expedients que corresponguin en relació a les activitats de competència de la delegació territorial, així com donar tràmit a les denúncies formulades.

c) El suport als serveis generals de la delegació territorial, inclosa la gestió del patrimoni.

d) Qualsevol altra funció que li encomani el/la delegat/ada territorial.

Article 24

24.1  D’acord amb la Llei 3/1998 i les disposicions concordants, l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada té les funcions següents:

a) Verificar formalment les sol·licituds d’autorització ambiental i de la documentació que les acompanya.

b) Instruir el procediment d’atorgament de l’autorització ambiental i els tràmits que corresponguin de la llicència ambiental i les seves revisions.

c) Gestionar, en període voluntari, les taxes corresponents al sistema d’autorització i les garanties i pòlisses d’assegurança que corresponguin.

d) Custodiar els expedients d’autorització i dels projectes tècnics de les activitats.

e) Controlar la inscripció d’ofici de les activitats autoritzades en els registres ambientals i mantenir un cens de les activitats.

f) Instruir els expedients sancionadors derivats d’infraccions a la Llei 3/1998.

g) Analitzar la suficiència i idoneïtat dels projectes en el règim d’autorització i llicencia ambiental i pronunciar-s’hi.

h) Informar de manera integrada sobre la incidència ambiental de les activitats amb determinació de la garantia i assegurança que correspongui i incorporar els informes que hagin de ser emesos per altres òrgans de la Generalitat de Catalunya.

i) Informar sobre la revisió de l’autorització ambiental amb determinació de la garantia i assegurança que correspongui.

j) Informar sobre la revisió de la llicència ambiental i la integració dels informes que hagin de ser emesos per altres òrgans de la Generalitat de Catalunya.

k) Avaluar els resultats dels actes de control i instruir, si escau, els expedients corresponents.

l) Assessorar tècnicament els ens locals, empreses i ciutadans.

m) Subministrar informació ambiental en relació amb les activitats i rebre la comunicació dels ens locals en matèria d’activitats.

n) Actualitzar la informació derivada de la gestió de la base de dades d’activitats.

24.2  El/La cap de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada és el/la delegat/ada territorial.

24.3  Depèn de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada una unitat tècnica a la que correspon l’exercici de les funcions atribuïdes a l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada.

Article 25

Es crea la Subunitat de Sistemes, Explotació i Telecomunicacions, que depèn de la Unitat d’Informàtica de la Direcció de Serveis i que li corresponen les funcions següents:

a) Fer el manteniment del programari bàsic de la instal·lació i l’autorització d’usuaris al sistema.

b) Instal·lar i configurar equips, i tot el que es relaciona amb l’explotació del sistema informàtic.

c) Instal·lar equips i configurar sistemes de telecomunicacions relacionats amb els usuaris i l’explotació del sistema informàtic del Departament.

Disposicions addicionals

Primera

Les referències que, en matèries pròpies de la Direcció General d’Activitats Cinegètiques i de Pesca Continental i de la Direcció General de Prevenció de Riscos del Medi Natural facin les normes a la Direcció General de Patrimoni Natural i Medi Físic s’entendran fetes a les direccions generals esmentades.

Segona

Mentre no es determini l’estructura de les diferents àrees dels equips de gestió, l’equip de gestió del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa manté l’estructura i les funcions de l’article 7 i 8 del decret 150/1993, de 7 de maig, pel qual s’estructura la Direcció General de Patrimoni Natural del Departament de Medi Ambient.

Tercera

Les funcions que s’atribueixen a la Direcció General d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental referents a la tramitació de llicències de pesca, s’entenen sens perjudici de les que duu a terme la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

D’acord amb el que estableix la normativa vigent, la distribució entre ambdós departaments dels ingressos procedents de l’expedició de les llicències de pesca s’efectuarà en funció de criteris geogràfics i de preferència del tipus de pesca, continental o marítima, manifestada pels beneficiaris.

Quarta

Les funcions que s’atribueixen a la Direcció General de Prevenció de Riscos del Medi Natural en matèria de prevenció d’incendis forestals s’entenen sense perjudici de les que corresponen al Departament d’Interior en virtut del Decret 414/2000, de 27 de desembre, d’adscripció del cos d’agents rurals al Departament de Medi Ambient i d’assignació de funcions en matèria de prevenció d’incendis forestals.

Disposició transitòria

Els funcionaris i el personal que resulti afectat per les modificacions orgàniques d’aquest Decret continuaran percebent la totalitat de les seves retribucions amb càrrec als crèdits que s’estaven imputant, fins que s’adoptin les disposicions pressupostàries corresponents.

Disposició derogatòria

Resten derogades les disposicions següents:

Article 19.3 del Decret 102/1991, de 7 de maig, pel qual s’estructura el Gabinet del Conseller i la Secretaria General del Departament de Medi Ambient.

Decret 150/1993, de 7 de maig, pel qual s’estructura la Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic.

Articles 17 a 20 del Decret 155/1999, d’1 de juny, de modificació de l’estructura del Departament de Medi Ambient.

Article 4 del Decret 224/2000, de 26 de juny, de reestructuració de la Secretaria General i de les delegacions territorials del Departament de Medi Ambient.

Articles 4 a 9 del Decret 414/2000, de 27 de desembre, d’adscripció del cos d’agents rurals al Departament de Medi Ambient i d’assignació de funcions en matèria de prevenció d’incendis forestals.

Article 4 del Decret 134/2001, de 29 de maig, de creació de la Delegació Territorial del Departament de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre.

Així mateix, resten derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que estableix aquest Decret o el contradiguin.

Disposicions finals

Primera

Es faculta el conseller de Medi Ambient per dictar les disposicions necessàries per al desplegament d’aquest Decret.

Segona

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 25 de juny de 2002

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Ramon Espadaler i Parcerisas

Conseller de Medi Ambient

(02.177.035)

 

Amunt