Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 27/07/1999

  • Número del document 226/1999

  • Número de control 99193048

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

Dades del DOGC
  • Número 2948

  • Data 09/08/1999

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 10717

Descriptors relacionats
Matèries Organismes
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 226/1999, de 27 de juliol, pel qual es transforma l'Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona en Facultat de Biblioteconomia i Documentació, i s'hi implanten els estudis conduents a l'obtenció del títol de segon cicle de llicenciat en documentació.


Mitjançant el Decret 330/1998, de 24 de desembre, es va autoritzar la desadscripció de l’Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació Jordi Rubió i Balaguer de la Universitat de Barcelona per integrar-se a aquella Universitat i continuar impartir els estudis de diplomat en biblioteconomia.

La Universitat de Barcelona, amb l’acord previ del seu Consell Social, ha demanat al Comissionat per a Universitats i Recerca autorització per implantar els estudis conduents a l’obtenció del títol de segon cicle de llicenciat en documentació, i per transformar l’Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació en Facultat de Biblioteconomia i Documentació.

De conformitat amb la sol·licitud esmentada, d’acord amb el que estableixen la Llei 11/1983, de 25 d’agost, de reforma universitària, la Llei 26/1984, de 19 de desembre, de coordinació universitària i de creació de consells socials, el Reial decret 557/1991, de 12 d’abril, sobre creació i reconeixement d’universitats i centres universitaris, i el Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es regulen la programació universitària de Catalunya i els procediments de creació o reconeixement i de reordenació de centres universitaris i d’implantació d’ensenyaments, amb els acords de la Junta de Govern i del Consell Social de la Universitat de Barcelona, a proposta del conseller de la Presidència i amb l’acord previ del Govern,

Decreto:

Article 1

S’implanten els estudis conduents a l’obtenció del títol de segon cicle de llicenciat en documentació a la Universitat de Barcelona.

Article 2

Es transforma l’Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona en Facultat de Biblioteconomia i Documentació, en la qual s’impartiran els estudis conduents a l’obtenció del títol de segon cicle de llicenciat en documentació i del de diplomat en biblioteconomia i documentació.

Disposicions finals

—1  Es faculten el conseller de la Presidència i el comissionat per a Universitats i Recerca per tal que, dins l’àmbit de les seves atribucions respectives, realitzin les actuacions oportunes per al desplegament i l’execució d’aquest Decret.

— 2  Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 27 de juliol de 1999

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Xavier Trias i Vidal de Llobatera

Conseller de la Presidència

(99.193.048)

 

 

Amunt