Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 09/12/1998

  • Número de control 98336119

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

Dades del DOGC
  • Número 2794

  • Data 28/12/1998

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 15952

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ de 9 de desembre de 1998, per la qual s'implanten cicles formatius d'arts plàstiques i disseny en centres docents públics. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2864, pàg. 4634, de 9.4.1999).


NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

 

El Reial decret 173/1998, de 16 de febrer, pel qual es modifica i completa el Reial decret 986/1991, de 14 de juny, pel qual s'aprova el calendari d'aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu, estableix que les administracions educatives podran disposar la implantació anticipada dels cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, entre d'altres ensenyaments.

Atès que s'han fixat de manera definitiva els títols dels diferents cicles formatius d'arts plàstiques i disseny i és garantida la correcta impartició d'aquests ensenyaments, es considera convenient i necessària la seva implantació anticipada als centres del Departament d'Ensenyament.

En conseqüència,

Resolc:

--1  Implantar anticipadament els cicles formatius d'arts plàstiques i disseny que es detallen a l'annex d'aquesta Resolució, amb efectes acadèmics i administratius de l'inici del curs escolar 1998-99.

--2  Aquesta Resolució s'inscriurà en el Registre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb la comunicació prèvia al conseller d'Ensenyament, recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveuen l'article 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'article 58 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa de 27 de desembre de 1956.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 9 de desembre de 1998

p.d. (Resolució de 19.11.1996, DOGC de 9.12.1996)

Emili Pons i Carreras

Director general de Centres Docents

Annex

Delegació Territorial de Barcelona I (ciutat)

Comarca: Barcelonès.

Municipi: Barcelona.

Denominació: Escola d'Art Deià.

Número de codi: 08044156.

Ensenyaments que s'implanten: cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny de grau superior, moblament.

Comarca: Barcelonès.

Municipi: Barcelona.

Denominació: Escola d'Art Llotja.

Número de codi: 08013329.

Ensenyaments que s'implanten:

Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau superior: arts aplicades a l'escultura, mobiliari, ceràmica artística, estilisme d'indumentària.

Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà: art final de disseny gràfic, autoedició.

Delegació Territorial de Barcelona II (comarques)

Comarca: Barcelonès.

Municipi: Badalona.

Denominació: Escola d'Art Pau Gargallo.

Número de codi: 08001480.

Ensenyaments que s'implanten: cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau superior, arts aplicades a l'escultura, gràfica publicitària.

Comarca: Osona.

Municipi: Vic

Denominació: Escola d'Art de Vic.

Número de codi: 08035003.

Ensenyaments que s'implanten:

Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau superior: gràfica publicitària.

Delegació Territorial de Girona

Comarca: Garrotxa.

Municipi: Olot.

Denominació: Escola d'Art d'Olot.

Número de codi: 17005340.

Ensenyaments que s'implanten: cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau superior, projectes i obres de decoració i arts aplicades al mur.

Delegació Territorial de Lleida

Comarca: Urgell.

Municipi: Tàrrega.

Denominació: Escola d'Art Ondara.

Número de codi: 25004528.

Ensenyaments que s'implanten: cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau superior, ceràmica artística.

(98.336.119)

Amunt