Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 02/09/1997

 • Número del document 225/1997

 • Número de control 97245002

 • Organisme emissor Departament de Governació

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 2470

 • Data 05/09/1997

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 10493

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 225/1997, de 2 de setembre, de supressió i creació de centres directius del Departament de Governació.


 La consolidació de les competències de la Generalitat en 
 matèria de protecció civil s'ha efectuat a través de la Llei 
 4/1997, de 20 de maig, de protec5ció civil de Catalunya, 
 concebuda com a llei general en la matèria, que comprèn les 
 accions destinades a protegir les persones, els béns i el 
 medi ambient davant situacions de greu risc col·lectiu, 
 catàstrofes i calamitats públiques.
                               
 En aquest àmbit i d'acord amb l'article 13 de la Llei 
 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció 
 i  extinció  d'incendis i de salvaments de Catalunya, 
 corresponen  al cos de bombers de la Generalitat les 
 funcions, entre altres, d'extinció d'incendis, prevenció 
 d'incendis i d'accidents i la intervenció en operacions de 
 protecció civil d'acord amb els respectius plans, com també 
 elaborar  els plans d'actuació respectius dels serveis 
 d'extinció d'incendis. El cos de bombers es configura per 
 tant,  d'acord  amb  les  previsions  d'aquestes  dues 
 disposicions legals, com l'agent executor i operatiu en 
 l'àmbit de la protecció civil.
                               
 L'adequada atribució de competències i la seva determinació 
 concreta entre els òrgans de responsabilitat del Departament 
 de Governació per fer front a les exigències en matèria de 
 protecció civil i prevenció i extinció d'incendis, aconsella 
 la modificació parcial de l'estructura del Departament per 
 tal que les tasques que ha de dur a terme en aquesta matèria 
 es prestin en les condicions de màxima coordinació i 
 eficàcia.
                               
 L'article 11.3 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
 d'organització,  procediment  i  règim  jurídic  de 
 l'Administració de la Generalitat, possibilita, mitjançant 
 un decret del Govern, la creació, la modificació, la 
 supressió, l'agrupació, la divisió i el canvi de denominació 
 de les direccions generals.
                               
 D'acord amb allò exposat, en mèrits de l'habilitació legal 
 esmentada i per tal d'acomplir els objectius assenyalats, a 
 proposta del conseller de Governació i d'acord amb el 
 Govern,                           
                               
 Decreto:                           
                               
 Article 1                          
 Es crea, dins el Departament de Governació, la Direcció 
 General d'Emergències i Seguretat Civil.
                               
 Article 2                          
 Corresponen a la Direcció General d'Emergències i Seguretat 
 Civil:                            
 a) Les funcions fins ara atribuïdes a la Direcció General de 
 Prevenció  i  Extinció  d'Incendis i de Salvaments de 
 Catalunya.
 b) Les funcions fins ara atribuïdes a la Gerència de 
 Protecció Civil.
                               
 Article 3                          
 La Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil es farà 
 càrrec dels mitjans personals i materials dels òrgans i 
 unitats administratives adscrits a la Direcció General de 
 Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvaments de Catalunya 
 i a la Gerència de Protecció Civil. Els esmentats òrgans i 
 unitats administratives subsistiran amb la seva actual 
 denominació i funcions fins que no es procedeixi a la 
 corresponent reestructuració.
                               
 Disposicions derogatòries                  
                               
 -1 Queden suprimides, dins el Departament de Governació, la 
 Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i de 
 Salvaments de Catalunya i la Gerència de Protecció Civil.
                               
 -2  Queda derogada qualsevol disposició d'igual o inferior 
 rang que s'oposi al que estableix el present Decret o el 
 contradigui.
                               
 Disposicions finals                     
                               
 -1  Es faculta el conseller d'Economia i Finances per fer 
 les  adaptacions  pressupostàries necessàries per donar 
 compliment  al que s'estableix en aquest Decret i el 
 conseller de Governació per al desplegament i l'eficaç 
 execució del que disposa aquest Decret.
                               
 -2  Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva 
 publicació al DOGC.
                               
 Barcelona, 2 de setembre de 1997               
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya           
                               
 Xavier Pomés i Abella                    
 Conseller de Governació                   
                               
 (97.245.002)
Amunt