Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 05/11/2013

  • Número del document 245/2013

  • Número de control 13309113

  • Organisme emissor Departament d'Empresa i Ocupació

    CVE CVE-DOGC-A-13309113-2013

Dades del DOGC
  • Número 6496

  • Data 07/11/2013

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 245/2013, de 5 de novembre, d’organització i funcionament de la Comissió de Convenis Col·lectius del Consell de Relacions Laborals.


Preàmbul

L’Estatut d’autonomia de Catalunya disposa en l’article 45.4 que la Generalitat ha de promoure la creació d’un espai català de relacions laborals en el qual hi ha d’haver representades les organitzacions sindicals i empresarials i l’Administració de la Generalitat, i que, en aquest marc, ha de fomentar una pràctica de diàleg social, de concertació, de negociació col·lectiva, de resolució extrajudicial de conflictes laborals i de participació en el desenvolupament i en la millora de l’entramat productiu. L’article 170 de l’Estatut d’autonomia disposa la competència executiva de la Generalitat en matèria de treball i relacions laborals, que inclou en tot cas les relacions laborals i les condicions de treball.

La Llei 1/2007, del 5 de juny, del Consell de Relacions Laborals, crea el Consell, com a expressió de la voluntat dels agents socials i econòmics i del Govern de fomentar i afavorir la participació institucional, la concertació i el diàleg social.

Una de les funcions essencials del Consell de Relacions Laborals, d’acord amb la seva Llei de creació, és la de fomentar i millorar els diversos elements que intervenen en la negociació col·lectiva a Catalunya, amb l’objectiu d’impulsar-la, orientar-la i atendre situacions i circumstàncies generals o particulars que puguin requerir atenció i solució.

Aquesta funció inclou diverses actuacions que du a terme la Comissió de Convenis Col·lectius, com a òrgan especialitzat del Consell, creat igualment per la Llei 1/2007, del 5 de juny, i fruit també de la voluntat tripartida dels agents socials i del Govern.

El Decret 29/2008, de 29 de gener, d’organització i funcionament del Consell de Relacions Laborals, desenvolupa els aspectes procedimentals bàsics de funcionament intern del Consell de Relacions Laborals, articula la Comissió de Convenis Col·lectius i en desenvolupa les funcions.

La Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball, ha modificat l’article 82.3 de l’Estatut dels treballadors, relatiu al règim d’inaplicació de les condicions de treball previstes al conveni col·lectiu aplicable i preveu, a falta d’acord entre les parts, la intervenció de la Comissió Consultiva Nacional de Convenis Col·lectius o de l’òrgan autonòmic equivalent, depenent de si la inaplicació de les condicions de treball afecta a centres de treball de l’empresa situats en més d’una comunitat autònoma o no, sempre i quan els procediments de solució extrajudicial de conflictes del Tribunal Laboral de Catalunya no hagin solucionat la discrepància prèviament.

Per tant, la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball, afegeix a les tradicionals funcions d’observatori de la negociació col·lectiva, d’assessorament i consulta i de suport a la millora dels continguts negocials de la Comissió, aquestes funcions decisòries.

La regulació d’aquesta nova funció fa necessari publicar un reglament que proporcioni una regulació completa de la seva composició, organització i funcions, tot derogant la Secció quarta del Capítol II del Decret 29/2008, de 29 de gener, d’organització i funcionament del Consell de Relacions Laborals, que fins ara s’ocupava d’algunes de les funcions de la Comissió de Convenis Col·lectius, exercint les competències organitzatives de la Generalitat de Catalunya i executives en matèria de treball.

Així doncs, els objectius que persegueix aquest decret són els següents:

Primer: unificar i sistematitzar la regulació de la composició, l’organització i les funcions de la Comissió de Convenis Col·lectius del Consell de Relacions Laborals, per tal que no es trobi dispersa en dues normes.

Segon: desenvolupar les funcions decisòries atribuïdes a la Comissió per la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball, per a la solució de discrepàncies per falta d’acord en els procediments d’inaplicació de les condicions de treball previstes al conveni col·lectiu d’aplicació i preveient una intervenció de l’Administració des del punt de vista de garantia del procediment.

Tercer: adaptar l’organització i el funcionament de la Comissió a aquesta nova funció decisòria, així com a les necessitats que s’han anat plantejant des de la seva constitució, garantir l’eficàcia, l’agilitat i la continuïtat en l’exercici de les seves funcions.

Per tot això, de conformitat amb el que preveuen l’article 26.e) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i el Títol IV de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, amb el dictamen previ del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya,

A proposta del conseller d’Empresa i Ocupació, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i d’acord amb el Govern,


Decreto:


Capítol I

Disposicions generals


Article 1

Objecte

Aquest Decret regula la composició, l’organització i les funcions de la Comissió de Convenis Col·lectius, creada per la Llei 1/2007, del 5 de juny, del Consell de Relacions Laborals.


Article 2

Naturalesa

La Comissió de Convenis Col·lectius és un òrgan especialitzat del Consell de Relacions Laborals, de caràcter col·legiat, de composició tripartida, integrat per representants de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives, adscrit al departament de l’Administració de la Generalitat competent en matèria laboral, que actua amb total autonomia i independència en l’exercici de les seves funcions, per al compliment de les finalitats i els objectius establerts per la Llei 1/2007, del 5 de juny, i per les disposicions que la despleguen. Supletòriament es regeix per la normativa general reguladora dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.


Article 3

Funcions

3.1 Corresponen a la Comissió de Convenis Col·lectius les funcions següents:

a) Funcions d’observatori de la negociació col·lectiva catalana i de suport a la millora dels continguts negocials. Aquestes funcions engloben la informació, l’estudi, la documentació i la seva difusió, per tal de fomentar la negociació col·lectiva, en particular en aquells sectors on existeixin especials dificultats per a aquesta i, especialment, inclou l’impuls de la celebració d’acords interprofessionals sobre matèries concretes. A més, aquesta funció inclou també el suport a la millora dels continguts negocials, previ estudi del contingut dels convenis col·lectius i el trasllat de les conclusions i propostes de millora a les parts responsables de la negociació, per tal de fer-los més adients a les noves situacions i realitats del món del treball, formulant i promovent propostes de bones pràctiques de negociació col·lectiva i difonent les bones pràctiques ja existents.

b) Funcions consultives i d’assessorament, prèvia petició de part, sobre el plantejament adequat de l’àmbit funcional dels convenis col·lectius que es pretenguin negociar, sobre la possibilitat d’adhesió a un conveni col·lectiu vigent, i sobre la interpretació d’un conveni col·lectiu vigent amb vista a determinar el seu àmbit funcional d’aplicació. Igualment, en iniciatives concretes d’articulació de l’estructura negocial, a petició de part interessada, i d’emissió de l’informe previst a l’article 7 del Reial decret 718/2005, de 20 de juny, pel qual s’aprova el procediment d’extensió de convenis col·lectius.

c) Funcions decisòries sobre la solució de discrepàncies sorgides per falta d’acord en els procediments d’inaplicació de les condicions de treball previstes al conveni col·lectiu d’aplicació en els supòsits establerts a l’article 82.3 de l’Estatut dels treballadors.

3.2 Els informes i les decisions de la Comissió s’entenen sempre sens perjudici de les atribucions que corresponguin a la jurisdicció competent i a l’autoritat laboral en els termes establerts per les lleis, com també de les que pertoquin al Tribunal Laboral de Catalunya com a instància a Catalunya de solució autònoma de conflictes fixada per la negociació col·lectiva.


Capítol II

Composició i funcionament


Article 4

Composició

4.1 La Comissió de Convenis Col·lectius és integrada per un màxim de 12 membres distribuïts de la manera següent: 4 en representació de l’Administració de la Generalitat, 4 de les organitzacions sindicals més representatives i en proporció a llur representativitat, i 4 de les organitzacions empresarials més representatives, i en proporció a llur representativitat. Un dels membres en representació de l'Administració i un per cadascuna de les organitzacions sindicals i empresarials que constitueixen el Consell de Relacions Laborals, han de ser designats, obligatòriament, d'entre els membres del Consell de Relacions Laborals. Els restants, fins al màxim total de 12, són nomenats pel conseller o consellera competent en matèria laboral. Les organitzacions sindicals i empresarials, respectant la mateixa proporció establerta en el Consell de Relacions Laborals, han de fer les designacions corresponents.

4.2 Les disposicions sobre suplències, durada en el mandat i cessament, regulades a l’article 4 de la Llei 1/2007, del 5 de juny, del Consell de Relacions Laborals, s’apliquen igualment a les persones que integren la Comissió de Convenis Col·lectius que no són membres del Consell de Relacions Laborals.


Article 5

Funcionament

5.1 La Comissió de convenis col·lectius funciona en Ple, en Comissió Tècnica de Negociació Col·lectiva i també mitjançant la Comissió Executiva de Convenis Col·lectius, d’acord amb el que disposa aquest Decret.

5.2 La convocatòria de cada reunió ha d’assenyalar el dia, l’hora i el lloc de la reunió, així com l’ordre del dia, i ha d’anar acompanyada de la documentació precisa per a l’estudi previ dels assumptes inclosos en la mateixa; s’ha d’efectuar sempre per escrit, preferentment per mitjans electrònics i, en tot cas, pels mitjans més idonis per garantir la recepció amb una antelació mínima de tres dies hàbils llevat d’aquells casos d’urgència, que s’ha d’apreciar després per la Comissió.

5.3 De cada reunió ha d’aixecar acta la persona que n’exerceixi les funcions de secretària, i ha de contenir necessàriament la indicació de les persones assistents, les circumstàncies de lloc i temps en què s’ha efectuat la reunió, l’ordre del dia, els punts principals de les intervencions, el resultat de les votacions i el contingut dels acords adoptats.

5.4 Els membres de la Comissió poden sol·licitar que figuri en acta el vot contrari a l’acord adoptat, o la seva abstenció i els motius que ho justifiquin. Així mateix, qualsevol membre té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de la seva intervenció o proposta, sempre que aporti el text escrit que correspongui fidelment amb la seva intervenció, fent-se constar així a l’acta i unint-se còpia autenticada de l’escrit a la mateixa.

5.5 Les actes s’aproven en la sessió següent. Malgrat l’anterior, la persona que ocupa la Secretaria del Consell de Relacions Laborals pot emetre certificacions sobre els acords específics que hagi adoptat la Comissió, sense perjudici de la ulterior aprovació de l’acta.


Article 6

Ple de la Comissió

6.1 El Ple de la Comissió de Convenis Col·lectius està integrat per la persona que ocupa la Presidència i tots els vocals que representen l’Administració de la Generalitat i les organitzacions empresarials i sindicals més representatives, i és assistit pel secretari o secretària general del Consell de Relacions Laborals.

6.2 Les sessions de la Comissió de Convenis Col·lectius en Ple són presidides pel vicepresident o vicepresidenta del Consell de Relacions Laborals o per la persona en qui delegui, d’entre les persones membres del Consell de Relacions Laborals representants de l’Administració de la Generalitat. Actua com a secretari/ària, amb veu però sense vot, la persona que ocupa la Secretaria General del Consell de Relacions Laborals, que estén les actes de les sessions.

6.3 Per a la vàlida constitució de la Comissió en Ple és necessària la presència, com a mínim, de les dues terceres parts dels seus membres, del vicepresident o vicepresidenta del Consell de Relacions Laborals o de la persona en qui delegui i del secretari o secretària general del Consell de Relacions Laborals o persona que la substitueixi.

6.4 A la Comissió en Ple poden assistir en qualitat d’expertes o assessores, persones que no siguin membres del Consell de Relacions Laborals prèvia comunicació al vicepresident o vicepresidenta del Consell de Relacions Laborals per part de l’organització que les convida i justificació de la necessitat.

6.5 Els acords s’adopten, preferentment, per consens. Si això no és possible, els acords s’adopten amb el vot favorable de les dues terceres parts de les persones assistents.

6.6 Les persones membres que discrepin del dictamen, informe o decisió que s’aprovi per acord majoritari poden formular vot particular per escrit, en el terme de vint-i-quatre hores, que, com a tal, s’incorporarà al text del dictamen, informe o decisió.

6.7 La Comissió de Convenis Col·lectius en Ple exerceix les funcions següents:

a) Designa els membres de la Comissió Executiva i de la Comissió Tècnica de Negociació Col·lectiva, a proposta vinculant de cadascun dels grups de representació.

b) Exerceix funcions d’observatori de la negociació col·lectiva i de suport a la millora dels continguts negocials, així com funcions de seguiment dels dictàmens i informes sobre consultes i assessoraments en ordre al plantejament i determinació de l’àmbit funcional dels convenis col·lectius emesos per la Comissió Tècnica de Negociació Col·lectiva, així com de l’informe preceptiu en el supòsit d’extensió d’un conveni col·lectiu, previstes als articles 9 i 10 d’aquest Decret.

c) Aprova les propostes per a la millora dels continguts dels convenis col·lectius i les propostes de bones pràctiques de negociació col·lectiva, i promou i difon les bones pràctiques ja existents.

 

Article 7

Comissió Tècnica de Negociació Col·lectiva

7.1 La Comissió Tècnica de Negociació Col·lectiva és l’òrgan tècnic de la Comissió de Convenis Col·lectius del Consell de Relacions Laborals que exerceix les funcions consultives i d’assessorament previstes a l’article 10 d’aquest Decret, d’acord amb el seu reglament de funcionament intern.

7.2 L’integren persones expertes en matèria de negociació col·lectiva, una per cada organització sindical i empresarial representada al Consell de Relacions Laborals, i està assistida, amb veu i sense vot, per la persona que ocupa la Secretaria General del Consell de Relacions Laborals, amb el suport del seu personal tècnic.

7.3 Emet els dictàmens i els informes sobre consultes i assessoraments en ordre al plantejament i determinació de l’àmbit funcional dels convenis col·lectius, així com l’informe preceptiu en el supòsit d’extensió d’un conveni col·lectiu.

7.4 Per a la vàlida constitució de la Comissió Tècnica de Negociació Col·lectiva és necessària, com a mínim, la presència d’una persona membre de les organitzacions sindicals i d’una persona membre de les organitzacions empresarials i de la persona que ocupa la Secretaria General del Consell de Relacions Laborals o persona que la substitueixi.

7.5 Els dictàmens i els informes efectuats per la Comissió Tècnica de Negociació Col·lectiva en els procediments corresponents s’aproven, preferentment, per consens dels assistents. Si això no és possible, amb el vot favorable de les dues terceres parts dels seus membres assistents a la sessió realitzada a l’efecte. Els vots de les persones assistents es computen de manera ponderada d’acord amb la representativitat de les respectives organitzacions que representen.


Article 8

Comissió Executiva de Convenis Col·lectius

8.1 La Comissió Executiva de Convenis Col·lectius del Consell de Relacions Laborals s’integra per una persona nomenada per cadascuna de les organitzacions sindicals i empresarials representades al Consell de Relacions Laborals i per la persona que n’ocupa la Vicepresidència, que la presideix i està assistida per la persona que ocupa la Secretaria General del Consell de Relacions Laborals.

8.2 Desenvolupa la funció decisòria sobre la solució de discrepàncies sorgides per falta d’acord en els procediments d’inaplicació de les condicions de treball previstes al conveni col·lectiu d’aplicació en els supòsits establerts a l’article 82.3 de l’Estatut dels treballadors.

8.3 Per a la vàlida constitució de la Comissió Executiva és necessària la presència, com a mínim, de la meitat dels seus membres, del vicepresident o vicepresidenta del Consell de Relacions Laborals o de la persona en qui delegui i del secretari o secretària general del Consell de Relacions Laborals o persona que la substitueixi.

8.4 A la Comissió Executiva poden assistir en qualitat d’expertes o assessores, persones que no siguin membres del Consell de Relacions Laborals, prèvia comunicació al vicepresident o vicepresidenta del Consell de Relacions Laborals per part de l’organització que les convida i justificació de la necessitat.

8.5 Els acords s’adopten, preferentment, per consens. Si això no és possible, els acords s’adopten amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la Comissió Executiva. Els vots de les persones assistents es computen de manera ponderada d’acord amb la representativitat de les respectives organitzacions que representen.

8.6 Els membres que discrepin de la decisió que s’aprovi per acord majoritari poden formular vot particular per escrit, en el termini de dos dies hàbils que, com a tal, s’incorporarà al text de la decisió.


Capítol III

Funcions d’observatori de la negociació col·lectiva catalana i de suport a la millora dels continguts negocials, corresponents al Ple de la Comissió de Convenis Col·lectius


Article 9

Funcions d’observatori de la negociació col·lectiva catalana i de suport a la millora dels continguts negocials

9.1 Sense perjudici del respecte a l’autonomia col·lectiva de les parts, el Ple de la Comissió assumeix funcions d’observatori de la negociació col·lectiva que han d’englobar la informació, l’estudi i la documentació sobre la negociació col·lectiva, així com la seva difusió i també la de suport a la millora dels continguts negocials.

9.2 En desenvolupament d’aquestes funcions, es porten a terme les funcions següents:

a) Fomentar la negociació col·lectiva entre els agents socials, en particular en aquells sectors on existeixin especials dificultats per a aquesta, i, especialment, impulsar la realització d’acords interprofessionals sobre matèries concretes.

b) Actuar com a observatori del conjunt de la negociació col·lectiva catalana mitjançant un tractament tècnic i estadístic que permeti la seva explotació i anàlisi científica i l’obtenció d’un diagnòstic adequat de la realitat negocial a Catalunya. En particular s’ha d’actuar en els àmbits d’igualtat, d’immigració, de seguretat i salut, de contractació i en qualsevol altre àmbit que pugui acordar el Ple.

c) Realitzar un seguiment de la negociació col·lectiva desenvolupada a Catalunya, tant des del punt de vista dels continguts negocials com de l’estructura negocial.

d) Estudiar el contingut dels convenis col·lectius i traslladar les conclusions i propostes de millora a les parts responsables de la negociació.

e) Assessorar, si escau, els diferents processos de negociació col·lectiva a Catalunya.

f) Fer propostes de millora del contingut dels convenis col·lectius per tal de fer-los més adients a les noves situacions i realitats del món del treball.

g) Formular i promoure propostes de bones pràctiques de negociació col·lectiva i promoure i difondre les bones pràctiques ja existents.

h) Realitzar estudis monogràfics sobre els diversos aspectes de la negociació col·lectiva a Catalunya.

i) Analitzar les realitats emergents i les novetats en l’àmbit de les relacions laborals.

j) Sol·licitar informe, quan escaigui, a determinats sectors en què es detectin deficiències a l’estructura de la negociació col·lectiva per manca de representativitat, compareixença o altres.

k) Actuar com a òrgan dipositari dels pactes, acords i codis de conducta facilitats per les parts i, si escau, dels convenis col·lectius, un cop efectuat el control de legalitat per part de l’autoritat laboral.


Capítol IV

Funcions consultives i d’assessorament de la Comissió Tècnica de Negociació Col·lectiva


Article 10

Funcions consultives i d’assessorament

Li correspon a la Comissió Tècnica de Negociació Col·lectiva en l’exercici de les funcions consultives:

a) Estudiar i formular propostes per a l’articulació de l’estructura de la negociació col·lectiva a Catalunya, i assessorar iniciatives concretes d’articulació a petició de part interessada.

b) Evacuar consultes mitjançant dictàmens i informes no vinculants sobre l’àmbit funcional dels convenis col·lectius quan li siguin sol·licitats.

c) Emetre l’informe preceptiu previst a l’article 7 del Reial decret 718/2005, de 20 de juny, pel qual s’aprova el procediment d’extensió de convenis col·lectius.


Capítol V

Funcions decisòries de la Comissió Executiva de Convenis Col·lectius


Secció primera

Disposicions generals


Article 11

Objecte

11.1 La Comissió Executiva, en l’exercici de les seves funcions decisòries, ha de resoldre la discrepància sorgida entre l’empresa i els representants de les persones treballadores per falta d’acord en els procediments d’inaplicació de les condicions de treball previstes al conveni col·lectiu aplicable a què es refereix l’article 82.3 de l’Estatut dels treballadors, sempre que es presentin les condicions assenyalades a l’article esmentat.

11.2 Únicament es pot sol·licitar l’actuació de la Comissió Executiva als efectes del disposat en l’apartat anterior quan es presentin conjuntament les circumstàncies següents:

a) Que no s’hagués sol·licitat la intervenció de la Comissió Paritària del conveni o, en cas d’haver-se sol·licitat, que aquesta no hagués assolit un acord.

b) Quan el Tribunal Laboral de Catalunya no hagués resolt la discrepància, de conformitat amb el procediment establert en l’acord interprofessional d’àmbit autonòmic.

11.3 La decisió de la Comissió Executiva que resolgui la discrepància es pot adoptar en el seu si o mitjançant la designació d'un àrbitre del llistat previst en l’apartat posterior. Quan hi hagi conformitat entre les parts de la discrepància sobre el procediment aplicable, s’ha de seguir el procediment proposat. Igualment s’ha de procedir si hi ha acord en la designació d’àrbitre concret. En cas que les parts no proposin cap procediment, correspon a la Comissió Executiva la seva elecció, mitjançant el procediment establert a l’article 14, apartats 4 i 5.

11.4 Les organitzacions empresarials i sindicals, membres del Consell de Relacions Laborals, en proporció a llur representativitat, han de procedir a la designació d’un llistat d’àrbitres, de forma consensuada, entre experts imparcials i independents de reconegut prestigi, sent d’aplicació per a la designació de la llista d’àrbitres el procediment del Tribunal Laboral de Catalunya.

11.5 En tot cas, s’ha de dictar la decisió en un termini no superior a vint-i-cinc dies hàbils a comptar des de la data de la submissió de la discrepància a la Comissió Executiva. La decisió té l’eficàcia dels acords assolits en el període de consultes i únicament és recurrible conforme al procediment i als motius establerts a l’article 91 de l’Estatut dels treballadors.


Article 12

Àmbit d’actuació

La Comissió Executiva de la Comissió de Convenis Col·lectius coneix de les sol·licituds d’intervenció per a la solució de discrepàncies en els procediments d’inaplicació de condicions de treball d’un conveni col·lectiu quan afectin només a centres de treball de l’empresa situats a Catalunya.


Article 13

Legitimació

13.1 Estan legitimades per sol·licitar l’actuació de la Comissió Executiva per a la solució de les discrepàncies per falta d’acord en els procediments d’inaplicació de condicions de treball previstes en un conveni col·lectiu les empreses i els representants legals de les persones treballadores, conforme al disposat a l’article 82.3 de l’Estatut dels treballadors.

13.2 En els supòsits d’absència de representació de las persones treballadores a l’empresa, la legitimació correspon als subjectes indicats a l’article 41.4 de l’Estatut dels treballadors, en l’ordre i condicions que s’hi assenyalen.


Secció segona

Inici del procediment


Article 14

Inici del procediment

14.1 El procediment s’inicia mitjançant sol·licitud de part, acompanyada de la documentació que s’assenyala a l’article 15 d’aquest Decret, que s’ha de presentar d’acord amb la Llei 26/2010, del 3 d‘agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. La sol·licitud ha d’indicar el motiu de la discrepància i la pretensió d’inaplicació de les condicions de treball que desitja. A aquests efectes, ha de determinar amb exactitud les noves condicions de treball aplicables a l’empresa i el seu període d’aplicació.

14.2 Una vegada rebuda la sol·licitud a la Comissió Executiva, des de la Secretaria General del Consell de Relacions Laborals es comprova que reuneix els requisits i que s’aporta tota la documentació establerta en aquest Decret, dirigint-se, en cas contrari, al sol·licitant a fi i efecte que acrediti el compliment dels requisits i/o completi la seva sol·licitud en el termini de deu dies hàbils, amb l’advertiment que, si no ho fes així, se’l tindria per desistit de la seva sol·licitud i es procediria a l’arxiu de les actuacions. Quan se solucionin les deficiències, el termini per resoldre comença a comptar-se des de la data en què es completi la sol·licitud.

14.3 La persona que ocupa la Secretaria General del Consell de Relacions Laborals ha de remetre immediatament còpia de la sol·licitud a l’altra part de la controvèrsia perquè en el termini de cinc dies hàbils efectuï les al·legacions que consideri procedents.

14.4 Així mateix, la Secretaria General del Consell de Relacions Laborals envia la sol·licitud i la documentació que l’acompanya a les persones membres de la Comissió Executiva, per tal que en el termini de dos dies hàbils es pronunciïn de forma consensuada i unànime sobre si la petició es resol en el si de l’esmentada Comissió Executiva, sens perjudici de la conformitat de les parts sobre l’elecció del procediment.

14.5 Si no s’ha assolit la unanimitat prevista a l’apartat anterior, la discrepància s’ha de resoldre mitjançant arbitratge, que pot ser plural, d’entre la llista de persones designades de conformitat amb allò establert als articles 11.4 i 19.1 d’aquest Decret.


Article 15

Documentació

A la sol·licitud a què es refereix l’article anterior, s’ha d’acompanyar la documentació següent:

a) Identificació de la part sol·licitant, dels centres de treball afectats i correu electrònic, així com l’adreça a efectes de notificació.

b) Identificació de l’altra part, amb adreces a efectes de comunicació i correus electrònics.

c) Acreditació del desenvolupament del període de consultes previst a l’article 82.3 de l’Estatut dels treballadors i aportació de les actes de les reunions realitzades.

d) En el supòsit d’haver sotmès la discrepància a la comissió paritària del conveni col·lectiu, acreditació i pronunciament per part d’aquesta.

e) Acreditació de la submissió de la discrepància i del resultat al Tribunal Laboral de Catalunya.

f) Identificació del conveni col·lectiu vigent del qual es pretenen inaplicar determinades condicions de treball, i indicació de la seva vigència temporal.

g) Documentació relativa a la concurrència de les causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. A tals efectes s’ha de prendre com a referència la documentació que sigui preceptiva en la comunicació dels acomiadaments col·lectius.

Si les causes econòmiques al·legades consisteixen en una disminució persistent del nivell d’ingressos o vendes, en aquest cas, s’ha de presentar la documentació que acrediti que s’ha produït la disminució esmentada durant els últims dos trimestres consecutius.

h) Relacions detallades de les condicions de treball del conveni col·lectiu que es pretenen inaplicar i la seva incardinació entre les matèries previstes a les lletres a) a g) del paràgraf segon de l’article 82.3 de l’Estatut dels treballadors, detallant les noves condicions de treball que es volen aplicar i el període durant el qual es pretenen establir.

i) Conformitat, si escau, de les parts de la discrepància sobre el procediment per a la seva solució d'entre els establerts a l'article 11.3 i, d'haver optat per la designació d'un àrbitre, conformitat, si escau, sobre el nomenament

j) Nombre i classificació professional de les persones treballadores afectades per la inaplicació de condicions de treball del conveni col·lectiu en vigor. Quan afecti més d’un centre de treball aquesta informació ha d’estar desglossada per centre de treball.

k) Informació sobre la composició de la representació de les persones treballadores, així com de la comissió negociadora, especificant si són representació unitària o representació elegida conforme a l’article 41.4 de l’Estatut dels treballadors.

 

Secció tercera

Procediment mitjançant decisió al si de la Comissió Executiva de la Comissió de Convenis Col·lectius

 

Article 16

Petició d’informe

16.1 Des de la Secretaria General del Consell de Relacions Laborals s’ha de demanar a l’Autoritat Laboral informe sobre la sol·licitud, que consisteix en una valoració tècnica sobre els aspectes formals i de fons plantejats a la petició.

16.2 L’informe s’ha d’elaborar en el termini de cinc dies, durant el qual es pot sol·licitar a les parts la documentació complementària o els aclariments que es considerin necessaris.

 

Article 17

Convocatòria de la Comissió Executiva

Una vegada emès l’informe, s’envia a les persones membres de la Comissió Executiva de Convenis Col·lectius, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte amb una antelació de cinc dies hàbils a la data de la reunió. Amb la convocatòria es dóna trasllat a cada una de les persones membres d’una còpia de l’informe per a la seva anàlisi i estudi.


Article 18

Decisió de la Comissió Executiva

18.1 La decisió de la Comissió Executiva ha de ser motivada i ha de resoldre la discrepància sotmesa a la mateixa, decidint sobre la inaplicació de les condicions de treball previstes al conveni col·lectiu.

18.2 La decisió s’ha de pronunciar, en primer lloc, sobre la concurrència de les causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, que donen lloc a la inaplicació de les condicions de treballprevistes al conveni col·lectiu.

18.3 En cas de no concórrer les causes esmentades, la decisió així ho ha de declarar, amb la conseqüència que no procedeix la inaplicació de les condicions de treball previstes al conveni col·lectiu.

18.4 Quan s’apreciï la concurrència de les causes, la Comissió Executiva s’ha de pronunciar sobre la pretensió d’inaplicació de les condicions de treball, per al qual ha de valorar la seva adequació en relació amb la causa al·legada i els seus efectes sobre els treballadors afectats.

18.5 La decisió pot acceptar la pretensió d’inaplicació en els seus propis termes o proposar la inaplicació de les mateixes condicions de treball en diferent grau d’intensitat.

Així mateix, la Comissió Executiva s’ha de pronunciar sobre la durada del període d’inaplicació de les condicions de treball.

18.6 S’ha de resoldre i comunicar la decisió en un termini no superior a vint-i-cinc dies hàbils a comptar des de la data de la submissió de la discrepància a la Comissió Executiva.

La decisió de la Comissió Executiva és vinculant i immediatament executiva, sense perjudici dels recursos que siguin procedents en dret.


Secció quarta

Procediment mitjançant arbitratge


Article 19

Designació de l’àrbitre

19.1 En el supòsit que el procediment de decisió sigui mitjançant arbitratge, i que les parts afectades per la discrepància, de comú acord, no hagin designat la persona o persones per emetre el laude, cal que la Comissió Executiva hagi fet la designació, d’entre la llista prevista a l’article 11.4. L’àrbitre o àrbitres es designen, preferentment, per consens. En cas contrari, es designen amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la Comissió Executiva. Els vots es computen de manera ponderada d’acord amb la representativitat de les respectives organitzacions.

19.2 Des de la Secretaria General del Consell de Relacions Laborals, mitjançant comunicació a l’efecte, s’ha d’efectuar formalment l’encàrrec a l’àrbitre, traslladant-li la sol·licitud i la documentació amb la indicació del termini màxim en què ha de ser dictat el laude, que ha de complir, en tot cas, el que disposa la llei.

19.3 L’àrbitre o àrbitres poden iniciar la seva activitat tan aviat hagin rebut l’encàrrec en els termes establerts a l’apartat anterior. A tal efecte, poden requerir la compareixença de les parts o sol·licitar documentació complementària i n’han de donar trasllat a la Secretaria General del Consell de Relacions Laborals, per tal que s’incorpori a l’expedient.


Article 20

El laude arbitral

20.1 El laude, que ha de ser motivat, s’ha de pronunciar, en primer lloc, sobre la concurrència de les causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció que dóna lloc a la inaplicació de les condicions de treball previstes al conveni col·lectiu.

En cas de no concórrer les causes esmentades, el laude així ho ha de declarar, amb la conseqüència que no procedirà la inaplicació de les condicions de treball previstes al conveni col·lectiu.

20.2 Quan apreciï la concurrència de les causes, l’àrbitre s’ha de pronunciar sobre la pretensió d’inaplicació de les condicions de treball, per al qual ha de valorar la seva adequació en relació amb la causa al·legada i els seus efectes sobre els treballadors afectats.

El laude pot acceptar la pretensió d’inaplicació en els seus propis termes o proposar la inaplicació de les mateixes condicions de treball en diferent grau d’intensitat. Així mateix, l’àrbitre s’ha de pronunciar sobre la durada del període d’inaplicació de les condicions de treball.

20.3 L’àrbitre ha de resoldre i comunicar el laude a la Comissió Executiva de Convenis Col·lectius del Consell de Relacions Laborals dins del termini màxim establert.

20.4 El laude arbitral és vinculant i immediatament executiu, sense perjudici dels recursos que siguin procedents en dret.Disposició addicional

Mesures de suport per part de l’Autoritat Laboral

Per al desenvolupament de les funcions establertes a l’article 82.3 de l’Estatut dels treballadors, i concretament, per a l’elaboració de l’informe a què fa referència l’article 16 d’aquest Decret, el Consell de Relacions Laborals, la direcció general competent en matèria de relacions laborals i la direcció general competent en matèria d’inspecció de treball han d’establir les mesures de col·laboració que siguin necessàries.Disposició derogatòria única

Abast de la derogació normativa

Queda derogada expressament la Secció quarta del Capítol II del Decret 29/2008, de 29 de gener, d’organització i funcionament del Consell de Relacions Laborals, així com qualsevol altra disposició de rang igual o inferior que s’oposi a aquest Decret.Disposició final primera

Facultats de desenvolupament

S’autoritza el conseller o consellera competent en matèria de relacions laborals a dictar les disposicions que siguin necessàries per al desenvolupament i l’execució d’aquest Decret. En particular, s’habilita el conseller o consellera per desenvolupar els procediments previstos en aquest Decret.


Disposició final segona

Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor el dia següent al de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Barcelona, 5 de novembre de 2013


Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya


Felip Puig i Godes

Conseller d’Empresa i Ocupació


Amunt